De kleine lettertjes

Privacyverklaring

Bedrijf:

Deze privacyverklaring geldt voor Zwembad De Looërmark, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08130280. Hij wordt gebruikt op de website: www.looermark.nl


Ons adres:

Oudendijk 6  - 7437 SL Loo-Bathmen -  (0570)541583  - info@looermark.nl


Algemeen

Wij hechten veel belang aan een nette omgang met persoonsgegevens. Wij zullen deze dan ook
zorgvuldig verwerken en beveiligen. Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze
privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met
welk doel we dat doen. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig door te nemen.


Persoonsgegevens

Door een bezoek aan onze website worden bepaalde gegevens bij ons achtergelaten. Dit kunnen
persoonsgegevens zijn, die direct of indirect naar u te herleiden zijn, te denken valt aan een naam,
telefoonnummer en e-mailadres.
Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons heeft opgegeven en wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u de gegevens ter beschikking gesteld heeft, tenzij anders aangegeven in deze verklaring.
We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken. U kunt uw toestemming voor uw gegevensgebruik te allen tijde intrekken.


Welke gegevens hebben we van u?

Wij registreren de volgende persoonsgegevens: naam, adres woonplaats, telefoonnummer,
woonplaats. banknummer en leeftijd.
U heeft de mogelijkheid uw gegevens in te zien, aan te passen of op elk gewenst moment te laten
verwijderen. In dat laatste geval halen we al uw gegevens uit onze bestanden en zullen u niets meer
sturen. Uitzondering hierop is de naleving van wettelijke verplichtingen die ons kunnen noodzaken
de gegevens te bewaren.


Hoe kunt u uw gegevens laten wijzigen of verwijderen?

Het verzoek uw gegevens in te zien kan alleen schriftelijk gedaan worden
via secr.looermark@gmail.com en zal door ons binnen vier weken worden verwerkt. Om misbruik te
voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u te identificeren.
Als de gegevens die wij van u in ons systeem hebben niet kloppen, kunt u ons verzoeken deze te
wijzigen of te verwijderen.
Als u vermoedt dat wij misbruik maken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging

Wij doen er alles aan om de website te beschermen tegen ongewenste activiteiten door hackers of
andersoortig misbruik. We hebben bijvoorbeeld een beveiligde verbinding door middel van een SSLcertificaat, waarmee u veilig kunt internetten.
De beveiliging van de apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken valt onder uw eigen
verantwoordelijkheid.


Contact

Als u contact met ons opneemt via e-mail, worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen
gebruikt om antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking.


Verstrekking aan derden

In sommige gevallen is het nodig om anderen in te schakelen om persoonsgegevens te verwerken.
Deze derden worden “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen onder onze
verantwoordelijkheid. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze ter
beschikking hebben gesteld. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst
opgesteld.
 

Websites of diensten van derden

Deze verklaring geldt enkel en alleen voor de website van www.looermark.nl. Websites of diensten
van derden die door middel van links aan onze website gekoppeld zijn, vallen hier niet onder.
Hiervoor raden wij u aan de privacyverklaring van de betreffende website zelf door te nemen.

Nationale Zwemdiploma's